ติดตั้ง  LXDE desk

 

ซื้อ Beaglebone Blue ได้ที่นี่

 

ต้องติด ทำการ update environment ของ ubuntu ก่อน

และทำการติดตั้ง lxde

sudo apt update && sudo apt upgrade  sudo apt-get install tightvncserversudo apt-get -y install lxde lxde-core lxde-icon-theme

 

แก้ startup ไฟล์

vi ~/.vnc/xstartup

ให้ใส่ ข้อความต่อไปนี้

#!/bin/sh

 

xrdb $HOME/.Xresources

xsetroot -solid grey

#x-terminal-emulator -geometry 80×24+10+10 -ls -title “$VNCDESKTOP Desktop” &

#x-window-manager &

# Fixto make GNOME work

#export XKL_XMODMAP_DISABLE=1

#/etc/X11/Xsession

xrdb $HOME/.Xresources

exec startlxde &

จากนั้น

รัน vncserver ได้เลย BB ของเราจะเป็น vncserver แล้ว

vncserver&

VNCserver เรารันที่ port 5901 หรือ :1 ในที่นี้

เริ่มเชื่อมต่อจาก client ในเครื่องคอมเราเอง หรือ raspberry pi  ได้

เริ่มจาก ติดตั้ง vncviewer ใน client

 

https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/

 

หรือ ใช้ tightVNC

 

https://www.tightvnc.com/download.php

 

จากนั้นทำการเชื่อมต่อด้วย tightvnc viewer

 

http://192.168.7.2:1

 

หรือ vncviewer ด้วย connection

 

http://192.168.7.2:1

 

Firefox ก็เปิดได้นะ แต่ช้าๆ หน่อย

ถ้าจะปิด server ใน ฺ BB ก็ kill ทิ้งได้

vncserver -kill :1

 

ที่มา

 

https://linuxhint.com/install-configure-vnc-ubuntu/